دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • برنامه آموزشی گروه
  • سرفصل دروس
  • منابع آزمون
  • مقالات اعضای هئیت علمی
  • طرح های تحقیقاتی
  • فهرست مجلات آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
  • مراکز تحقیقاتی
  • برنامه عملیاتی گروه

دفاع از پایان نامه : خانم زهرا شفائیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آموزش بهداشت

 | تاریخ ارسال: 1398/4/25 | 
دفاع از پایان نامه خانم زهرا شفائیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آموزش بهداشت به راهنمایی استاد سرکار خانم دکتر طاهره دهداری در تاریخ 98/04/26 ساعت 10در سالن شهید رحیمی

چکیده
مقدمه و هدف: مطالعات نشان داده اند که در زمینه پیشگیری از بیماری ها، پیام هایی که متمرکز بر مزایای انجام رفتار سالم هستند دارای اثربخشی بیشتری نسبت به پیام های طراحی شده متمرکز بر هزینه های ناشی از عدم انجام یک رفتار سالم هستند. مطالعه حاضر با هدف تعیین و مقایسه تاثیر دو نوع مداخله پیامک محور (در چارچوب مثبت و چارچوب منفی) بر افزایش رفتارهای تغذیه ای پیشگیری کننده از پوکی استخوان در دانش آموزان دختر پایه هفتم و هشتم شهر سمنان در سال 1396 انجام شد.
روش کار: در این مطالعه نیمه تجربی، 345 دانش آموز دختر مقطع هفتم و هشتم در 2 دبیرستان دخترانه دولتی شهر سمنان به صورت تصادفی به 3 گروه شامل گروه مداخله اول (دریافت کننده پیامک های کوتاه در چارچوب مثبت)، گروه مداخله دوم (دریافت کننده پیامک های کوتاه در چارچوب منفی) و گروه کنترل (عدم دریافت پیامک های کوتاه) تقسیم شدند. در ابتدا، یک پرسشنامه برای سنجش آگاهی، نگرش و رفتارهای تغذیه ای پیشگیری کننده از ابتلا به پوکی استخوان طراحی و اعتباریابی شد. سپس 3 گروه پرسشنامه طراحی شده را تکمیل نمودند. بر اساس نتایج پیش آزمون، 35 پیام کوتاه در چارچوب مثبت و 35 پیام در چارچوب منفی طراحی شد و در طول یک دوره 35 روزه به تلفن همراه دانش آموزان ارسال شد. دانش آموزان گروه کنترل نیز پیامی دریافت نمی کردند. سه گروه، یک ماه پس از دریافت آخرین پیامک، پیگیری شدند و مجدداً پرسشنامه  را تکمیل کردند. داده های 3 گروه در 2 مرحله قبل و بعد از مداخله وارد نرم افزار آماری SSPS شد و توسط آزمون های تی مستقل، کروسکال والیس، ویلکاکسون، تی زوجی، Post Hoc و تحلیل واریانس یکطرفه تحلیل شد.
یافته ها: پس از مداخله، میانگین نمره آگاهی ، نگرش و انجام رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان نمونه های موررد مطالعه در گروه آزمون 1 (دریافت کننده پیام در چارچوب مثبت)، افزایش معنادار بیشتری نسبت به گروه آزمون 2 (دریافت کننده پیام در چارچوب منفی) و گروه کنترل (عدم دریافت هر گونه پیامک) داشته است.
نتیجه گیری: طراحی پیام در چارچوب مثبت دارای تاثیر بیشتری بر میانگین نمره انجام رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان در دانش آموزان دختر بود. استفاده از این نوع پیامک های آموزشی، در مداخلات پیشگیری از پوکی استخوان در دختران نوجوان پیشنهاد می شود.

 
 
 

کلیدواژه ها: واژه های کلیدی: پیام در چارچوب مثبت | پیام در چارچوب منفی‌ | پوکی استخوان | آموزش تغذیه | پیام کوتاه |CAPTCHA

دفعات مشاهده: 1366 بار   |   دفعات چاپ: 80 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر