دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • برنامه آموزشی گروه
  • سرفصل دروس
  • منابع آزمون
  • مقالات اعضای هئیت علمی
  • طرح های تحقیقاتی
  • فهرست مجلات آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
  • مراکز تحقیقاتی
  • برنامه عملیاتی گروه

دفاع از پایان نامه : خانم فهیمه آق دکتری تخصصی رشته علوم تغذیه

 | تاریخ ارسال: 1400/4/13 | 
خانم فهیمه آق دکتری تخصصی رشته علوم تغذیه به راهنمایی خانم دکتر ناهید آریائیان و آقای دکتر سید هادی موسوی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ ساعت ۹ صبح در کلاس ۱  برگزار می گردد.
عنوان پایان نامه : اثر ویتامینD برفرایند پیری سلول های تک هسته ای خونی و مزانشیمی مغز استخوان در رت های نر میانسال تغذیه شده با دو رژیم غذایی نرمال و پرچرب

فایل گزارش 

دفعات مشاهده: 42 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آقای اسماعیل فتاحی دانشجوی دکتری تخصصی رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

 | تاریخ ارسال: 1400/4/13 | 
آقای اسماعیل فتاحی دانشجوی دکتری تخصصی رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت به راهنمایی خانم دکتر مهناز صلحی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ ساعت ۱۱ ظهر به صورت مجازی  برگزار می گردد.
عنوان پایان نامه : تبیین تعیین کننده ها و فرآیند مصرف تنباکوی بدون دود در بزرگسالان شهر چابهار و ارائه الگوی مناسب
چکیده پایان نامه

لینک جلسه مجازی :
   https://imcall.iums.ac.ir/b/mvg-vlx-ehm-mod

دفعات مشاهده: 42 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

جلسه دفاع از پایان نامه آقای اسماعیل فتاحی دانشجوی مقطع دکتری تخصصی رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در تاریخ ۹ تیرماه ۱۴۰۰ به طور مجازی ب

 | تاریخ ارسال: 1400/4/2 | 
جلسه دفاع دانشجوی مقطع دکتری تخصصی آقای اسماعیل فتاحی از پایان نامه تحت عنوان " تبیین تعیین‌کننده‌ها و فرآیند مصرف  تنباکوی بدون دود در بزرگ‌سالان شهر چابهار  و ارائه الگوی مناسب" به راهنمایی استاد محترم خانم دکتر مهناز صلحی و استاد محترم مشاور خانم دکتر زهرا سادات منظری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۹ساعت ۱۱ تا ۱۲ به طور مجازی برگزار خواهد شد.
لینک جلسه : https://imcall.iums.ac.ir/b/mwg-v۱x-ehm-mod

 

دفعات مشاهده: 60 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاع از پایان نامه : نسیم میرزائی دانشجوی دکتری تخصصی رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دفاع از پایان نامه : نسیم میرزائی دانشجوی دکتری تخصصی رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

 | تاریخ ارسال: 1399/4/28 | 
دفاع از پایان نامه : نسیم میرزائی دانشجوی دکتری تخصصی رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر کمپین ارتباطی تئوری محور بر ترک مصرف قلیان در روستائیان
استاد راهنما : دکتر طاهره دهداری    اساتید مشاور : دکتر محمد حسین  تقدیسی / دکتر نجف زارع
دانشجو : نسیم میرزائی   زمان و مکان برگزاری جلسه دفاع ۹۹/۴/۳۰ سالن کنفرانس
چکیده
مقدمه: شیوع بالای مصرف قلیان در بسیاری از جوامع و به خصوص ایران، یک مشکل جدی بهداشت عمومی است. هدف از این پژوهش، تعیین تاثیر کمپین ارتباطی تئوری محور بر ترک مصرف قلیان در روستائیان بود.روش پژوهش: در این مطالعه نیمه تجربی، دو روستا از توابع شهرستان مرودشت انتخاب شدند. یک روستا به عنوان گروه کنترل و روستای دیگر به عنوان گروه آزمون در نظر گرفته شد. سپس از هر روستا، ۱۵۰ نفر فرد مصرف کننده قلیان که دارای ویژگی های ورود به مطالعه بودند، به صورت تصادفی، انتخاب و وارد مطالعه شدند. در ابتدا، کمپین ارتباطی در زمینه سلامت (۱۲ مرحله) با عنوان " نه به همنشینی با قلیان" طراحی شد. با توجه به مروری بر مطالعات مشخص شد که برای افزایش اثربخشی کمپین و تناسب بیشتر با جمعیت هدف، می توان از سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده و الگوی فرانظری برای طراحی گام های مختلف کمپین در زمینه ترک مصرف دخانیات استفاده نمود. لذا از این تئوری ها در طراحی مراحل مختلف کمپین استفاده شد. پرسشنامه های مورد نظر برای سنجش سازه های این تئوری ها، تهیه، طراحی و اعتباریابی شد. سپس، نمونه های دو گروه، پرسشنامه های مربوط به اطلاعات دموگرافی، مصرف قلیان و سازه های الگوی فرانظری و تئوری رفتار برنامه ریزی شده را قبل از اجرای کمپین تکمیل نمودند. کمپین طراحی شده به مدت ۱۶ هفته برای نمونه های گروه آزمون اجرا شد. برای ارزشیابی تاثیر کمپین اجرا شده بر متغیرهای وابسته مطالعه، نمونه های دو گروه، یک و شش ماه بعد از اجرای کمپین پیگیری شدند و مجدداَ پرسشنامه های تحقیق را دوباره تکمیل نمودند. قابل ذکر است که در مرحله ۱ ماه پس از اجرای کمپین، معیار ترک، عدم مصرف قلیان (حتی برای یک بار) در ۱ ماه گذشته و در مرحله ۶ ماه پس از اجرای کمپین، معیار ترک، عدم مصرف قلیان (حتی برای یک بار) در ۶ ماه گذشته در نظر گرفته شد. در نهایت داده های دو گروه در ۳ مرحله قبل، یک و ۶ ماه پس از اجرای کمپین ارتباطی، توسط نرم افزار SPSS تحلیل شدند.یافته ها: نتایج نشان داد که در گروه آزمون، ۱ و ۶ ماه پس از اجرای کمپین، تفاوت معنی داری در میانگین نمره  فرایندهای خودارزیابی، آزادی اجتماعی، شرطی سازی تقابلی، کنترل محرک و روابط یاری رسان و همچنین متغیر خودکارآمدی درک شده نسبت به گروه کنترل مشاهده شد. برای فرایندهای ارزیابی مجدد محیطی و مدیریت تقویت، تفاوت میانگین دو گروه، تنها در مرحله ۱ ماه پس از مداخله معنی دار بود. نتایج نشان داد که میانگین نمره سازه معایب رفتار تفاوت معنی داری در گروه آزمون، نسبت به گروه کنترل نشان نداد. میانگین نمره مزایای مصرف قلیان در گروه آزمون، افزایش معنی داری نسبت به گروه کنترل داشت. همچنین در ۱ و ۶ ماه پس از مداخله، میانگین نمره متغیرهای کنترل رفتاری درک شده، هنجارهای انتزاعی و قصد رفتاری افزایش معنی داری در گروه آزمون، نسبت به گروه کنترل نشان داد. برای متغیر نگرش، تفاوت بین دو گروه تنها در مرحله ۱ ماه پس از مداخله معنی دار بود. به علاوه میانگین تعداد دفعات مصرف قلیان در گروه مداخله، کاهش معنی داری را نسبت به گروه کنترل نشان داد. همچنین یافته ها نشان داد که ۱ و ۶ ماه پس از اجرای کمپین طراحی شده، در مقایسه با گروه کنترل، کاهش معنی داری در تعداد افرادی که در گروه مداخله، قلیان را ترک کرده بودند، مشاهده شد. در گروه مداخله، ۳۲ درصد افراد یک ماه پس از مداخله، مصرف قلیان را ترک کرده بودند. نتایج نشان داد که این تعداد، در ۶ ماه پس از مداخله، به ۷/۸ درصد کاهش یافته بود.نتیجه گیری: اجرای کمپین ارتباطی تئوری محور (مبتنی بر سازه های الگوی فرانظری و تئوری رفتار برنامه ریزی شده) توانست بر ترک مصرف قلیان در افراد مصرف کننده به خصوص در ۱ ماه پس از مداخله موثر باشد. با توجه به برگشت ۳/۲۳ درصد افراد آزمون (معادل ۳۵ نفر از ۴۸ نفر) به مصرف دوباره قلیان در ۶ ماه پس از مداخله، انجام مطالعه کیفی در مورد دلایل برگشت رفتار در این افراد و استفاده از دیگر مداخلات و راهبردهای ارتقاء سلامت برای دوام ترک مصرف قلیان ضرورت دارد.

دفعات مشاهده: 969 بار   |   دفعات چاپ: 63 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاع از پایان نامه : فخرالدین چابکسوار دانشجوی دکتری تخصصی رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دفاع از پایان نامه : فخرالدین چابکسوار دانشجوی دکتری تخصصی رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

 | تاریخ ارسال: 1399/4/28 | 
دفاع از پایان نامه : فخرالدین چابکسوار دانشجوی دکتری تخصصی رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
عنوان پایان نامه : تلفیق تئوری خودمدیریتی با مدل پرسید-پروسید به منظور ارتقاء کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به پرفشاری خون
استاد راهنما : دکتر فربد عبادی فرد آذر    اساتید مشاور : دکتر مهناز صلحی/ دکتر نمامعلی آزادی
دانشجو : فخرالدین چابکسوار    زمان و مکان برگزاری جلسه دفاع 15/4/99 سالن کنفرانس
چکیده
مقدمه: پرفشاری خون بیماری شایع، مزمن، عود کننده و زمینه ساز برای بیماری های سکته قلبی، سکته مغزی، نارسایی احتقانی قلب، بیماری کلیوی پیشرفته و بیماری های عروق محیطی است. روش کار: این پژوهش یک مطالعه تجربی بود. روش نمونه گیری، تصادفی ساده چند مرحله ای بود بدین صورت که ابتدا از بین ده پایگاه سلامت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی البرز در منطقه ماهدشت کرج سه پایگاه انتخاب شد و در درون هر پایگاه از بین فهرست بیماران موجود، بیمارانی که شرایط ورود به مطالعه را داشتند به صورت تصادفی ساده انتخاب گردیدند و در نهایت 45 نفر در گروه اول، 45 نفر در گروه دوم و 47 نفر در گروه سوم انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در این مطالعه پرسشنامه بود. مداخله طراحی شده در سه گروه اجرا شد برای گروه یک، مداخله آموزشی بر اساس الگوی پرسید پروسید، برای گروه دو، مداخله بر اساس تئوری خود مدیریتی و برای گروه سه، مداخله بر اساس تلفیق تئوری خود مدیریتی با الگوی پرسید-پروسید اجرا شد. در نهایت تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس Repeated measurements ANOVA انجام گرفت. یافته ها: میانگین نمره کیفیت زندگی در تمام حیطه ها شامل حیطه جسمی، روانی، اجتماعی، محیطی و نمره کل کیفیت زندگی به طور معناداری در هر سه گروه، 1 ماه بعداز مداخله و 3 ماه بعد از مداخله آموزشی نسبت به قبل از مداخله ارتقاء یافت. در این بین، گروه 1 که مداخله بر اساس مدل پرسید پروسید انجام گرفت و  گروه 2 که مداخله بر اساس تئوری خود مدیریتی انجام گرفت این دو گروه در ارتقاء کیفیت زندگی عملکرد مشابهی داشتند اما در گروه سوم که مداخله بر اساس مدل پرسید پروسید و تئوری خودمدیریتی انجام گرفت کیفیت زندگی در تمام حیطه ها به طور معناداری در 1 ماه و 3 ماه بعد از مداخله آموزشی بیشتر از دو گروه دیگر ارتقاء یافت .نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان می دهد که طراحی و اجرای برنامه های آموزشی بر اساس تلفیق تئوری خودمدیریتی با الگوی پرسید-پروسید، کیفیت زندگی بیماران پرفشاری خون را بیشتر از اثر هر کدام از این تئوری ها به تنهایی ارتقاء می دهد.

دفعات مشاهده: 934 بار   |   دفعات چاپ: 61 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر