دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • برنامه آموزشی گروه
  • سرفصل دروس
  • منابع آزمون
  • مقالات اعضای هئیت علمی
  • طرح های تحقیقاتی
  • فهرست مجلات آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
  • مراکز تحقیقاتی
  • برنامه عملیاتی گروه

دفاع از پایان نامه دانشجو خانم مانا بهاروند مقطع کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

 | تاریخ ارسال: 1400/6/30 | 
جلسه دفاع پایان نامه دانشجو کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقا سلامت مانا بهاروند تحت عنوان "بررسی ارتباط مسئولیت پذیری اجتماعی با میزان رعایت پروتکل های بهداشتی بیماری کرونا در جمعیت تحت پوشش مرکز بهداشت شهر اندیمشک در سال ۱۳۹۹" به راهنمایی جناب آقای دکتر منصوریان به صورت مجازی ۳۰ شهریور ساعت ۱۴-۱۳ برگزار خواهد شد.
لینک جلسه مجازی : https://demo.bigbluebutton.org/gl/mor-jhm-wkb-nwl

چکیده : 
زمینه و هدف:  مسئولیت پذیری اجتماعی  نوعی احساس تعهد و پایبندی به دیگران، تبعیت از قواعد و معیارهای اجتماعی که در ذهن فرد شکل گرفته است و بر رفتارهای او اثر می گذارد. رفتار مسئولانه و مسئولیت پذیری اجتماعی سلامت، شاخصی است که در شرایط همه گیری بیماری هایی با شیوع و میزان مرگ بالا حائز اهمیت است. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط مسولیت پذیری اجتماعی با میزان رعایت پروتوکل های بهداشتی بیماری کرونا در جمعیت تحت پوشش مرکز بهداشت شهر اندیمشک در سال ۱۳۹۹ انجام شده است. 
روش کار: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی ۵۰۰ نفر به صورت مجازی در مطالعه شرکت کردند. ابزار گردآوری اطلاعات،  پرسشنامه محقق ساخته  مسئولیت پذیری اجتماعی در شرایط اپیدمی covid-۱۹  بود که جهت سنجش اعتبار پرسشنامه از روش اعتبار محتوی کمی توسط پنل متخصصین و جهت ارزیابی میزان پایایی از روش محاسبه الفا کرونباخ استفاده شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS  نسخه ۲۱ و آزمون های توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 
 یافته ها: در میان افراد مورد مطالعه ۵۲ درصد زن، ۴۸ درصد مرد بودند ، که ۳۲/۴  درصد از آنها سابقه ابتلا به کرونا را داشتند و سابقه ابتلا در مردان بیشتر بود . (۵۱/۹)  میانگین نمره مسئولیت پذیری در حیطه اجتماعی بیشتر از فردی بود ( ۷۷/۱۴  ۸۲/۱۷±)، میانگین نمره مسئولیت پذیری اجتماعی زنان بیشتر از مردان بود( ۰۰۱/۰> p). نتایج نشان داد که افرادی که سابقه ابتلا به کرونا را نداشتند نمره مسئولیت پذیری بالاتری را دارند و پروتوکل های بهداشتی را بهتر رعایت می کردند.(P=۰.۰۰۶). بیشترین علت ابتلا به کرونا به ترتیب مربوط به رفتار،  مهمانی رفتن، عدم استفاده از ماسک و محیط کار آلوده بود.
 نتیجه گیری: بین مسئولیت پذیری اجتماعی و میزان رعایت پروتکل های بهداشتی بیماری کرونا رابطه وجود دارد و افرادی که مسئولیت پذیری اجتماعی بالاتری داشتند به میزان بیشتری پروتکل های بهداشتی را رعایت می کردند و درصد ابتلا به بیماری کرونا در بین آنها کمتر بود. لذا باید در طراحی مداخلات آموزشی و ارتقائی،  برنامه ریزی های دقیق تری جهت بالا بردن حس مسئولیت پذیری اجتماعی افراد صورت گیرد.
کلیدواژه ها:
مسولیت پذیری اجتماعی - رعایت پروتوکل های بهداشتی- بیماری کرونا
 

دفعات مشاهده: 98 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اطلاعیه دفاع کارشناسی ارشد دفاع از پایان نامه : خانم شبنم دیده بان دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

 | تاریخ ارسال: 1400/6/22 | 
جلسه دفاع خانم شبنم دیده بان دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت به راهنمایی خانم دکتر طاهره دهداری و مشاوره خانم دکتر جانانی و جناب آقای دکتر فرزاد مسعود کبیر در تاریخ ۲۸/۰۶/۱۴۰۰ ساعت ۱۲ ظهر به صورت مجازی  برگزار می گردد.
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر مداخله آموزشی پیامک محور بر آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایران در زمینه سندرم متابولیک
لینک جلسه مجازی:  https://imcall.iums.ac.ir/b/fd۹-igc-۹kk-gex

زمینه و هدف: شیوع سندرم متابولیک در ایران در حال افزایش است. این مطالعه با هدف تعیین تأثیر مداخله آموزش پیامک محور در آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ایران در زمینه پیشگیری از ابتلا به سندرم متابولیک در سال ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ انجام شد.
روش کار: در این کارآزمایی بالینی، ۱۴۴ نفر از کارکنان بخش ادارای دانشگاه علوم پزشکی ایران (که در رشته های غیر علوم پزشکی تحصیل کرده بودند) انتخاب و به دو گروه آزمون (۷۲ نفر) و کنترل (۷۲ نفر) تخصیص یافتند. سپس شرکت- کنندگان، ۴ پرسشنامه برای اندازه گیری اطلاعات دموگرافیک، آگاهی، نگرش و عملکرد در زمینه انجام رفتارهای پیشگیری کننده از سندرم متابولیک را به صورت آنلاین تکمیل نمودند (پیش آزمون). بر اساس نتایج حاصله، ۳۲ پیام کوتاه طراحی، سپس پیش آزمون و در نهایت طی مدت ۳۲ روز به تلفن همراه شرکت کنندگان گروه آزمون ارسال شد. دو گروه، یک ماه پس از مداخله پیگیری شدند و دوباره پرسشنامه های مطالعه را تکمیل نمودند. در هر گروه، سه نفر به دلایل شخصی، از روند مطالعه خارج شدند. داده های دو مرحله توسط نرم افزار  SPSS و آزمون های تی مستقل و تی زوجی تحلیل شدند.
یافته ها: میانگین سنی کارکنان گروه مداخله و کنترل به ترتیب ۸۰/۸ ± ۹۷/۴۲ و ۵۸/۹ ±۸۱/۴۰ سال بود. نتایج نشان داد که پس از مداخله آموزشی، میانگین نمرات آگاهی (۰۰۰۱/۰p<)، نگرش (۰۰۰۱/۰p<) و عملکرد (۰۲/۰=p) نمونه های گروه آزمون افزایش معنی داری، نسبت به گروه کنترل داشت.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که مداخله آموزشی پیامک محور می تواند سبب بهبود دانش، نگرش و اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از ابتلا به سندرم متابولیک در بین کارکنان شود.

دفعات مشاهده: 149 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اطلاعیه دفاع کارشناسی ارشد دفاع از پایان نامه : خانم زهره حسین پور دانشجوی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

 | تاریخ ارسال: 1400/6/22 | 
جلسه دفاع خانم زهره حسین پور دانشجوی ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت به راهنمایی خانم ها دکتر طاهره دهداری و مشاوره خانم دکتر جمیله ابوالقاسمی  در تاریخ ۲۹/۰۶/۱۴۰۰ ساعت ۱۲ ظهر به صورت مجازی  برگزار می گردد.
عنوان پایان نامه : بررسی پیش بینی کننده های رفتار پرت کردن ته سیگار در محیط زیست بر اساس نظریه شناختی اجتماعی بندورا در مردان سیگاری شهر تهران در سال ۱۳۹۹
لینک جلسه مجازی https://imcall.iums.ac.ir/b/dpy-jwf-hyv-rhg

مقدمه و هدف: با توجه به مضرات ته سیگار برای محیط زیست و رواج رفتار پرت کردن ته سیگار در محیط زیست توسط افراد مصرف کننده سیگار و از طرفی، لزوم شناخت تعیین کننده های این رفتار در جهت طراحی مداخلات مناسب، مطالعه حاضر با هدف تعیین پیش بینی کننده های رفتار پرت کردن ته سیگار در محیط زیست بر اساس سازه های نظریه شناختی- اجتماعی بندورا در مردان مصرف کننده سیگار در شهر تهران در سال ۱۳۹۹ انجام شد.
روش کار: این مطالعه، از نوع مقطعی (توصیفی- تحلیلی) بود. در این مطالعه، پرسشنامه محقق ساخته برای بررسی اطلاعات دموگرافیک و سنجش سازه های نظریه شناختی- اجتماعی بندورا توسط ۲۹۱ مرد مصرف کننده سیگار در پارک های بزرگ ۵ منطقه شهر تهران (شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز) تکمیل شد. در نهایت، داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۲۵ و نرم افزار STATA تحلیل شدند. ابتدا با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنف و گراف ها، نرمال بودن توزیع داده های کمی بررسی  شد. سپس از شاخص‌های توصیفی و آزمون های همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یک طرفه رگرسیون پوآسون استفاده شد. سطح معناداری در این مطالعه ۰۵/۰ p< خواهد بود.
یافته‌ها: میانگین سنی مردان در نمونه های مورد مطالعه ۲۷۸/۹±۶۸/۲۶ سال بود. متغیرهای دانش، خودکارآمدی درک شده، انتظار پیامد مثبت، انتظار پیامد منفی، خودتنظیمی و یادگیری مشاهده ای، به عنوان پیش بینی کننده های رفتار پرت کردن ته سیگار در محیط زیست شناخته شدند.
نتیجه‌گیری: در مداخلات آموزشی به منظور ترغیب افراد جهت دفع مناسب ته سیگار، بهتر است بر مولفه های معنی دار پیش بینی کننده این رفتار تمرکز شود.  

دفعات مشاهده: 149 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاع از پایان نامه : خانم فهیمه آق دکتری تخصصی رشته علوم تغذیه

 | تاریخ ارسال: 1400/4/13 | 
خانم فهیمه آق دکتری تخصصی رشته علوم تغذیه به راهنمایی خانم دکتر ناهید آریائیان و آقای دکتر سید هادی موسوی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ ساعت ۹ صبح در کلاس ۱  برگزار می گردد.
عنوان پایان نامه : اثر ویتامینD برفرایند پیری سلول های تک هسته ای خونی و مزانشیمی مغز استخوان در رت های نر میانسال تغذیه شده با دو رژیم غذایی نرمال و پرچرب

فایل گزارش 

دفعات مشاهده: 299 بار   |   دفعات چاپ: 23 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آقای اسماعیل فتاحی دانشجوی دکتری تخصصی رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

 | تاریخ ارسال: 1400/4/13 | 
آقای اسماعیل فتاحی دانشجوی دکتری تخصصی رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت به راهنمایی خانم دکتر مهناز صلحی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ ساعت ۱۱ ظهر به صورت مجازی  برگزار می گردد.
عنوان پایان نامه : تبیین تعیین کننده ها و فرآیند مصرف تنباکوی بدون دود در بزرگسالان شهر چابهار و ارائه الگوی مناسب
چکیده پایان نامه

لینک جلسه مجازی :
   https://imcall.iums.ac.ir/b/mvg-vlx-ehm-mod

دفعات مشاهده: 303 بار   |   دفعات چاپ: 19 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر