دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • برنامه آموزشی گروه
  • سرفصل دروس
  • منابع آزمون
  • مقالات اعضای هئیت علمی
  • طرح های تحقیقاتی
  • فهرست مجلات آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
  • مراکز تحقیقاتی
  • برنامه عملیاتی گروه

دفاع از پایان نامه : نسیم میرزائی دانشجوی دکتری تخصصی رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دفاع از پایان نامه : نسیم میرزائی دانشجوی دکتری تخصصی رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

 | تاریخ ارسال: 1399/4/28 | 
دفاع از پایان نامه : نسیم میرزائی دانشجوی دکتری تخصصی رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر کمپین ارتباطی تئوری محور بر ترک مصرف قلیان در روستائیان
استاد راهنما : دکتر طاهره دهداری    اساتید مشاور : دکتر محمد حسین  تقدیسی / دکتر نجف زارع
دانشجو : نسیم میرزائی   زمان و مکان برگزاری جلسه دفاع ۹۹/۴/۳۰ سالن کنفرانس
چکیده
مقدمه: شیوع بالای مصرف قلیان در بسیاری از جوامع و به خصوص ایران، یک مشکل جدی بهداشت عمومی است. هدف از این پژوهش، تعیین تاثیر کمپین ارتباطی تئوری محور بر ترک مصرف قلیان در روستائیان بود.روش پژوهش: در این مطالعه نیمه تجربی، دو روستا از توابع شهرستان مرودشت انتخاب شدند. یک روستا به عنوان گروه کنترل و روستای دیگر به عنوان گروه آزمون در نظر گرفته شد. سپس از هر روستا، ۱۵۰ نفر فرد مصرف کننده قلیان که دارای ویژگی های ورود به مطالعه بودند، به صورت تصادفی، انتخاب و وارد مطالعه شدند. در ابتدا، کمپین ارتباطی در زمینه سلامت (۱۲ مرحله) با عنوان " نه به همنشینی با قلیان" طراحی شد. با توجه به مروری بر مطالعات مشخص شد که برای افزایش اثربخشی کمپین و تناسب بیشتر با جمعیت هدف، می توان از سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده و الگوی فرانظری برای طراحی گام های مختلف کمپین در زمینه ترک مصرف دخانیات استفاده نمود. لذا از این تئوری ها در طراحی مراحل مختلف کمپین استفاده شد. پرسشنامه های مورد نظر برای سنجش سازه های این تئوری ها، تهیه، طراحی و اعتباریابی شد. سپس، نمونه های دو گروه، پرسشنامه های مربوط به اطلاعات دموگرافی، مصرف قلیان و سازه های الگوی فرانظری و تئوری رفتار برنامه ریزی شده را قبل از اجرای کمپین تکمیل نمودند. کمپین طراحی شده به مدت ۱۶ هفته برای نمونه های گروه آزمون اجرا شد. برای ارزشیابی تاثیر کمپین اجرا شده بر متغیرهای وابسته مطالعه، نمونه های دو گروه، یک و شش ماه بعد از اجرای کمپین پیگیری شدند و مجدداَ پرسشنامه های تحقیق را دوباره تکمیل نمودند. قابل ذکر است که در مرحله ۱ ماه پس از اجرای کمپین، معیار ترک، عدم مصرف قلیان (حتی برای یک بار) در ۱ ماه گذشته و در مرحله ۶ ماه پس از اجرای کمپین، معیار ترک، عدم مصرف قلیان (حتی برای یک بار) در ۶ ماه گذشته در نظر گرفته شد. در نهایت داده های دو گروه در ۳ مرحله قبل، یک و ۶ ماه پس از اجرای کمپین ارتباطی، توسط نرم افزار SPSS تحلیل شدند.یافته ها: نتایج نشان داد که در گروه آزمون، ۱ و ۶ ماه پس از اجرای کمپین، تفاوت معنی داری در میانگین نمره  فرایندهای خودارزیابی، آزادی اجتماعی، شرطی سازی تقابلی، کنترل محرک و روابط یاری رسان و همچنین متغیر خودکارآمدی درک شده نسبت به گروه کنترل مشاهده شد. برای فرایندهای ارزیابی مجدد محیطی و مدیریت تقویت، تفاوت میانگین دو گروه، تنها در مرحله ۱ ماه پس از مداخله معنی دار بود. نتایج نشان داد که میانگین نمره سازه معایب رفتار تفاوت معنی داری در گروه آزمون، نسبت به گروه کنترل نشان نداد. میانگین نمره مزایای مصرف قلیان در گروه آزمون، افزایش معنی داری نسبت به گروه کنترل داشت. همچنین در ۱ و ۶ ماه پس از مداخله، میانگین نمره متغیرهای کنترل رفتاری درک شده، هنجارهای انتزاعی و قصد رفتاری افزایش معنی داری در گروه آزمون، نسبت به گروه کنترل نشان داد. برای متغیر نگرش، تفاوت بین دو گروه تنها در مرحله ۱ ماه پس از مداخله معنی دار بود. به علاوه میانگین تعداد دفعات مصرف قلیان در گروه مداخله، کاهش معنی داری را نسبت به گروه کنترل نشان داد. همچنین یافته ها نشان داد که ۱ و ۶ ماه پس از اجرای کمپین طراحی شده، در مقایسه با گروه کنترل، کاهش معنی داری در تعداد افرادی که در گروه مداخله، قلیان را ترک کرده بودند، مشاهده شد. در گروه مداخله، ۳۲ درصد افراد یک ماه پس از مداخله، مصرف قلیان را ترک کرده بودند. نتایج نشان داد که این تعداد، در ۶ ماه پس از مداخله، به ۷/۸ درصد کاهش یافته بود.نتیجه گیری: اجرای کمپین ارتباطی تئوری محور (مبتنی بر سازه های الگوی فرانظری و تئوری رفتار برنامه ریزی شده) توانست بر ترک مصرف قلیان در افراد مصرف کننده به خصوص در ۱ ماه پس از مداخله موثر باشد. با توجه به برگشت ۳/۲۳ درصد افراد آزمون (معادل ۳۵ نفر از ۴۸ نفر) به مصرف دوباره قلیان در ۶ ماه پس از مداخله، انجام مطالعه کیفی در مورد دلایل برگشت رفتار در این افراد و استفاده از دیگر مداخلات و راهبردهای ارتقاء سلامت برای دوام ترک مصرف قلیان ضرورت دارد.

دفعات مشاهده: 913 بار   |   دفعات چاپ: 56 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاع از پایان نامه : فخرالدین چابکسوار دانشجوی دکتری تخصصی رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دفاع از پایان نامه : فخرالدین چابکسوار دانشجوی دکتری تخصصی رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

 | تاریخ ارسال: 1399/4/28 | 
دفاع از پایان نامه : فخرالدین چابکسوار دانشجوی دکتری تخصصی رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
عنوان پایان نامه : تلفیق تئوری خودمدیریتی با مدل پرسید-پروسید به منظور ارتقاء کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به پرفشاری خون
استاد راهنما : دکتر فربد عبادی فرد آذر    اساتید مشاور : دکتر مهناز صلحی/ دکتر نمامعلی آزادی
دانشجو : فخرالدین چابکسوار    زمان و مکان برگزاری جلسه دفاع 15/4/99 سالن کنفرانس
چکیده
مقدمه: پرفشاری خون بیماری شایع، مزمن، عود کننده و زمینه ساز برای بیماری های سکته قلبی، سکته مغزی، نارسایی احتقانی قلب، بیماری کلیوی پیشرفته و بیماری های عروق محیطی است. روش کار: این پژوهش یک مطالعه تجربی بود. روش نمونه گیری، تصادفی ساده چند مرحله ای بود بدین صورت که ابتدا از بین ده پایگاه سلامت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی البرز در منطقه ماهدشت کرج سه پایگاه انتخاب شد و در درون هر پایگاه از بین فهرست بیماران موجود، بیمارانی که شرایط ورود به مطالعه را داشتند به صورت تصادفی ساده انتخاب گردیدند و در نهایت 45 نفر در گروه اول، 45 نفر در گروه دوم و 47 نفر در گروه سوم انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در این مطالعه پرسشنامه بود. مداخله طراحی شده در سه گروه اجرا شد برای گروه یک، مداخله آموزشی بر اساس الگوی پرسید پروسید، برای گروه دو، مداخله بر اساس تئوری خود مدیریتی و برای گروه سه، مداخله بر اساس تلفیق تئوری خود مدیریتی با الگوی پرسید-پروسید اجرا شد. در نهایت تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس Repeated measurements ANOVA انجام گرفت. یافته ها: میانگین نمره کیفیت زندگی در تمام حیطه ها شامل حیطه جسمی، روانی، اجتماعی، محیطی و نمره کل کیفیت زندگی به طور معناداری در هر سه گروه، 1 ماه بعداز مداخله و 3 ماه بعد از مداخله آموزشی نسبت به قبل از مداخله ارتقاء یافت. در این بین، گروه 1 که مداخله بر اساس مدل پرسید پروسید انجام گرفت و  گروه 2 که مداخله بر اساس تئوری خود مدیریتی انجام گرفت این دو گروه در ارتقاء کیفیت زندگی عملکرد مشابهی داشتند اما در گروه سوم که مداخله بر اساس مدل پرسید پروسید و تئوری خودمدیریتی انجام گرفت کیفیت زندگی در تمام حیطه ها به طور معناداری در 1 ماه و 3 ماه بعد از مداخله آموزشی بیشتر از دو گروه دیگر ارتقاء یافت .نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان می دهد که طراحی و اجرای برنامه های آموزشی بر اساس تلفیق تئوری خودمدیریتی با الگوی پرسید-پروسید، کیفیت زندگی بیماران پرفشاری خون را بیشتر از اثر هر کدام از این تئوری ها به تنهایی ارتقاء می دهد.

دفعات مشاهده: 880 بار   |   دفعات چاپ: 57 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاع از پایان نامه : آقای سید فهیم ایراندوست دانشجوی دکتری تخصصی رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دفاع از پایان نامه : آقای سید فهیم ایراندوست دانشجوی دکتری تخصصی رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

 | تاریخ ارسال: 1398/6/23 | 
دفاع از پایان نامه آقای  سید فهیم ایراندوست دانشجوی دکتری تخصصی رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت  به استاد راهنمایی جناب آقای محمد حسین تقدیسی در تاریخ ۹۸/۰۶/۲۷ ساعت ۱۱:۳۰ در سالن شهید رحیمی
عنوان پایان نامه : تبیین ماهیت، علل و پیامدهای اجتماعی چاقی در مناطق کردنشین: ارائه الگو با مطالعه ترکیبیاستاد راهنما: جناب آقای دکتر محمد حسین تقدیسی؛ دانشجو: سید فهیم ایراندوست

چکیده
زمینه و هدف: با توجه به اهمیت محیط اجتماعی در شکل­گیری و شناخت بیماری­ها در چشم­انداز ارتقاء سلامت، پژوهش حاضر با هدف تبیین ماهیت، علل و پیامدهای اجتماعی چاقی در منطقه فرهنگی ـ قومی موکریان (شهرهای کردنشین مهاباد، بوکان، پیرانشهر، سردشت و اشنویه) در استان آذربایجان غربی انجام شد.
روش‌ها: پژوهش حاضر مطالعه‌ای ترکیبی (کیفی ـ کمی) با رویکرد اکتشافی متوالی بود. در گام اول، مطالعه‌ای کیفی با رویکرد اتنوگرافی انجام شد و داده‌ها با مشاهده مستقیم و مشارکتی، مطالعه اسناد و مدارک و تکنیک‌های مصاحبه نیمه‌ساختاریافته (۸۰ مصاحبه) و بحث‌های گروهی (۵ بحث گروهی جمعا با ۳۱ نفر) گردآوری و با تکنیک تحلیل نظریه زمینه‌ای و نرم‌افزار Maxqda-۱۲ تحلیل شدند. در گام دوم، براساس نتایج کیفی، پرسش‌نامه‌ای براساس سازه‌های الگوی تعیین‌کننده‌های چاقی طراحی و روانسنجی شد. در گام سوم، با استفاده از گویه‌های نهایی پرسش‌نامه اعتبارسنجی‌شده ارتباط تعیین‌کننده‌ها با چاقی و قدرت تبیین آنها سنجیده شد. در دو مرحله اخیر از نرم‌افزار SPSS نسخه ۲۲ استفاده شد.
  • : در تحلیل کیفی داده‌ها، ۵۷۸ مفهوم اولیه، ۴۹ زیرمقوله و ۱۳ مقوله عمده شناسایی شد که در سه محور تعیین‌کننده‌ها، تعاملات و استراتژی‌ها و پیامدهای چاقی دسته‌بندی شدند. مقولات عمده عبارت بودند از: تعیین‌کننده‌های عدم چاقی در گذشته، ورود امواج مدرن، هنجارهای اجتماعی ـ فرهنگی، پروبلماتیک بودن لاغری، فرهنگ بومی تغذیه، نهادینه نشدن ورزش، دانش ناکافی سلامت، عوامل ساختاری (تعیین‌کننده‌ها)، استمرار نسبی فرا‌روایت چاقی، بازاندیشی در فراروایت چاقی (تعاملات و استراتژی‌ها)، پیامدهای مطلوب چاقی نرمال، پیامدهای نامطلوب چاقی مفرط، پیامدهای بازاندیشی در چاقی (پیامدهای چاقی). در بخش کمی، ابتدا ۱۰۷ گویه برای پرسش‌نامه انتخاب و پس از انجام روایی صوری و محتوا تعداد گویه‌ها به ۷۷ مورد تقلیل یافت. روایی سازه با تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد که ۳۱ گویه حذف و ۴۶ گویه باقی ماندند. نتایج نشان داد ۶ عامل (هنجارهای اجتماعی ـ فرهنگی، متعین‌های سیاستی ـ مدرن، دانش سلامت، کلیشه‌های لاغری، چالش‌های ورزش کردن، آداب و عادات غذایی) برای تبیین سازه عاملی کافی است که در مجموع حدود ۴۵ درصد واریانس کل را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. نتایج تحلیل داده‌ها در گام سوم نشان داد ۷/۴۹ درصد مشارکت‌کنندگان دارای اضافه­وزن، ۴/۲۶ درصد دارای چاقی و ۴/۲۲ درصد هم دارای وزن طبیعی بودند. هم‌چنین، آزمون همبستگی بین متغیرهای هنجارهای اجتماعی ـ فرهنگی، دانش سلامت، چالش‌های ورزش کردن، سن، درآمد خانوار، تعداد فرزندان، سطح تحصیلات، وضعیت تأهل و وضعیت اشتغال با شاخص توده بدنی رابطه معنادار آماری را نشان داد (۰۵/۰p<). رگرسیون چند متغیره نشان داد که متغیرهای مستقل حدود ۲۲ درصد واریانس متغیر وابسته را برآورد می­کنند.
  •  : پژوهش حاضر نشان داد چاقی در بستر زندگی اجتماعی شکل می‌گیرد و باید همزمان با اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه در زمینه چاقی در حوزه­های آموزشی، سواد سلامت، ترویج فرهنگ ورزش و بهبود امکانات ورزشی، بایستی برنامه‌ریزی‌ها و مداخلات مناسب برای تغییر رفتار، فرهنگ و باورهای اجتماع در برخورد با پدیده چاقی نیز طراحی و اجرا گردد. توجه به نقش تعیین‌کننده‌های اجتماعی چاقی در برنامه‌ریزی‌ها، مداخلات و سیاست‌گذاری‌های مربوط به چاقی می‌تواند ضمن هدایت آنها به مسیر صحیح، برای مداخلات پیشگیری از چاقی مؤثر بوده و در درازمدت از هزینه‌ها کاسته و کاهش بیماری و مرگ‌های ناشی از چاقی را درپی داشته باشد.

دفعات مشاهده: 1794 بار   |   دفعات چاپ: 125 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفاع از پایان نامه : خانم زهرا شفائیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آموزش بهداشت

 | تاریخ ارسال: 1398/4/25 | 
دفاع از پایان نامه خانم زهرا شفائیان دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آموزش بهداشت به راهنمایی استاد سرکار خانم دکتر طاهره دهداری در تاریخ 98/04/26 ساعت 10در سالن شهید رحیمی

چکیده
مقدمه و هدف: مطالعات نشان داده اند که در زمینه پیشگیری از بیماری ها، پیام هایی که متمرکز بر مزایای انجام رفتار سالم هستند دارای اثربخشی بیشتری نسبت به پیام های طراحی شده متمرکز بر هزینه های ناشی از عدم انجام یک رفتار سالم هستند. مطالعه حاضر با هدف تعیین و مقایسه تاثیر دو نوع مداخله پیامک محور (در چارچوب مثبت و چارچوب منفی) بر افزایش رفتارهای تغذیه ای پیشگیری کننده از پوکی استخوان در دانش آموزان دختر پایه هفتم و هشتم شهر سمنان در سال 1396 انجام شد.
روش کار: در این مطالعه نیمه تجربی، 345 دانش آموز دختر مقطع هفتم و هشتم در 2 دبیرستان دخترانه دولتی شهر سمنان به صورت تصادفی به 3 گروه شامل گروه مداخله اول (دریافت کننده پیامک های کوتاه در چارچوب مثبت)، گروه مداخله دوم (دریافت کننده پیامک های کوتاه در چارچوب منفی) و گروه کنترل (عدم دریافت پیامک های کوتاه) تقسیم شدند. در ابتدا، یک پرسشنامه برای سنجش آگاهی، نگرش و رفتارهای تغذیه ای پیشگیری کننده از ابتلا به پوکی استخوان طراحی و اعتباریابی شد. سپس 3 گروه پرسشنامه طراحی شده را تکمیل نمودند. بر اساس نتایج پیش آزمون، 35 پیام کوتاه در چارچوب مثبت و 35 پیام در چارچوب منفی طراحی شد و در طول یک دوره 35 روزه به تلفن همراه دانش آموزان ارسال شد. دانش آموزان گروه کنترل نیز پیامی دریافت نمی کردند. سه گروه، یک ماه پس از دریافت آخرین پیامک، پیگیری شدند و مجدداً پرسشنامه  را تکمیل کردند. داده های 3 گروه در 2 مرحله قبل و بعد از مداخله وارد نرم افزار آماری SSPS شد و توسط آزمون های تی مستقل، کروسکال والیس، ویلکاکسون، تی زوجی، Post Hoc و تحلیل واریانس یکطرفه تحلیل شد.
یافته ها: پس از مداخله، میانگین نمره آگاهی ، نگرش و انجام رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان نمونه های موررد مطالعه در گروه آزمون 1 (دریافت کننده پیام در چارچوب مثبت)، افزایش معنادار بیشتری نسبت به گروه آزمون 2 (دریافت کننده پیام در چارچوب منفی) و گروه کنترل (عدم دریافت هر گونه پیامک) داشته است.
نتیجه گیری: طراحی پیام در چارچوب مثبت دارای تاثیر بیشتری بر میانگین نمره انجام رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان در دانش آموزان دختر بود. استفاده از این نوع پیامک های آموزشی، در مداخلات پیشگیری از پوکی استخوان در دختران نوجوان پیشنهاد می شود.

 
 
 

دفعات مشاهده: 2185 بار   |   دفعات چاپ: 145 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر