گروه آموزش و ارتقاء سلامت دانشکده بهداشت- جلسات دفاع
دفاع از پایان نامه : فخرالدین چابکسوار دانشجوی دکتری تخصصی رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت دفاع از پایان نامه : فخرالدین چابکسوار دانشجوی دکتری تخصصی رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/28 | 
دفاع از پایان نامه : فخرالدین چابکسوار دانشجوی دکتری تخصصی رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
عنوان پایان نامه : تلفیق تئوری خودمدیریتی با مدل پرسید-پروسید به منظور ارتقاء کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به پرفشاری خون
استاد راهنما : دکتر فربد عبادی فرد آذر    اساتید مشاور : دکتر مهناز صلحی/ دکتر نمامعلی آزادی
دانشجو : فخرالدین چابکسوار    زمان و مکان برگزاری جلسه دفاع 15/4/99 سالن کنفرانس
چکیده
مقدمه: پرفشاری خون بیماری شایع، مزمن، عود کننده و زمینه ساز برای بیماری های سکته قلبی، سکته مغزی، نارسایی احتقانی قلب، بیماری کلیوی پیشرفته و بیماری های عروق محیطی است. روش کار: این پژوهش یک مطالعه تجربی بود. روش نمونه گیری، تصادفی ساده چند مرحله ای بود بدین صورت که ابتدا از بین ده پایگاه سلامت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی البرز در منطقه ماهدشت کرج سه پایگاه انتخاب شد و در درون هر پایگاه از بین فهرست بیماران موجود، بیمارانی که شرایط ورود به مطالعه را داشتند به صورت تصادفی ساده انتخاب گردیدند و در نهایت 45 نفر در گروه اول، 45 نفر در گروه دوم و 47 نفر در گروه سوم انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در این مطالعه پرسشنامه بود. مداخله طراحی شده در سه گروه اجرا شد برای گروه یک، مداخله آموزشی بر اساس الگوی پرسید پروسید، برای گروه دو، مداخله بر اساس تئوری خود مدیریتی و برای گروه سه، مداخله بر اساس تلفیق تئوری خود مدیریتی با الگوی پرسید-پروسید اجرا شد. در نهایت تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس Repeated measurements ANOVA انجام گرفت. یافته ها: میانگین نمره کیفیت زندگی در تمام حیطه ها شامل حیطه جسمی، روانی، اجتماعی، محیطی و نمره کل کیفیت زندگی به طور معناداری در هر سه گروه، 1 ماه بعداز مداخله و 3 ماه بعد از مداخله آموزشی نسبت به قبل از مداخله ارتقاء یافت. در این بین، گروه 1 که مداخله بر اساس مدل پرسید پروسید انجام گرفت و  گروه 2 که مداخله بر اساس تئوری خود مدیریتی انجام گرفت این دو گروه در ارتقاء کیفیت زندگی عملکرد مشابهی داشتند اما در گروه سوم که مداخله بر اساس مدل پرسید پروسید و تئوری خودمدیریتی انجام گرفت کیفیت زندگی در تمام حیطه ها به طور معناداری در 1 ماه و 3 ماه بعد از مداخله آموزشی بیشتر از دو گروه دیگر ارتقاء یافت .نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان می دهد که طراحی و اجرای برنامه های آموزشی بر اساس تلفیق تئوری خودمدیریتی با الگوی پرسید-پروسید، کیفیت زندگی بیماران پرفشاری خون را بیشتر از اثر هر کدام از این تئوری ها به تنهایی ارتقاء می دهد.
نشانی مطلب در وبگاه گروه آموزش و ارتقاء سلامت دانشکده بهداشت:
http://iums.ac.ir/find.php?item=349.43211.103667.fa
برگشت به اصل مطلب